De Nationale Bank van België legt een aantal vormvoorwaarden

op in verband met de neerlegging. A. Neerlegging op papier187. Elk neergelegd papieren stuk moet aan de volgende voorwaarden beantwoorden(art. 176 K. B. 30 januari 2001):1) op wit of ivoorkleurig papier van goede kwaliteit zijn opgesteld;2) 297 mm lang en 210 mm breed zijn;3) alleen op de voorzijde beschreven zijn;4) per neergelegd bescheid slechts eenzelfde taal gebruiken;5) getypt, gedrukt of gefotokopieerd zijn, uitsluitend in zwarte letters met een scherp contrast tussen tekst en papier, en duidelijk leesbaar zijn;6) naargelang het geval, eigenhandig ondertekend zijn door personen die bevoegd zijn om de vennootschap of de onderneming tegenover derden te vertegenwoordigen, waarbij de naam en de hoedanigheid van de ondertekenaars dienen te worden vermeld;7) bovenaan elk blad een horizontale strook van tenminste 20 mm openlaten.

188. Bovenaan elk neergelegd papieren bescheid krediet worden vermeld:1) de naam of firma van de vennootschap of van de onderneming zoals die in de statuten voorkomt;2) de rechtsvorm van de vennootschap of van de onderneming;3) de nauwkeurige aanwijzing van de maatschappelijke zetel van de vennootschap of van de onderneming (postcode, gemeente, straat, nummer, eventueel busnummer);4) het ondernemingsnummer of nummer rechtspersonenregister, voorafgegaan door het woord «rechtspersonenregister» of de afkorting «RPR». Vennootschappen die vóór 1 juli 2003 opgericht werden, krijgen tot 1 januari 2005 tijd om op alle briefwisseling e. d. te voorzien van dit nummer (ait. 78 W. Venn. en art. 391 Programmawet 22 december 2003);5) het registratienummer dat aan de vennootschap of aan de onderneming is toegekend voor de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde of, als zij niet B. T. W. -plichtig is, het nummer van inschrijving bij het rechtspersonenregister;6) het precies onderwerp van de bekendmaking, wanneer het stuk moet worden be-kendgemaakt;7) wanneer de neerlegging betrekking heeft op een jaarrekening of op een geconsoli-deerde jaarrekening, de begindatum en de afsluitdatum van het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft. 189. Op elk blad van de neergelegde papieren stukken wordt het nummer van inschrij-ving van de vennootschap of van de onderneming voor de belasting over de toege¬voegde waarde vermeld of, als zij niet B.